SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV • Zásady spracovania osobných údajov Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) poskytnuté pri využívaní tohto serveru a služieb OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Dolnozoborská 9/1, 949 01 Nitra, prevádzka : Štefánikova 74/50, 94901 Nitra IČO:51258153, DIČ:2120658067, IČ DPH:SK2120658067 ( ďalej len Predávajúci) sú osobnými údajmi v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe, ktorým je spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Kupujúci. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Predávajúcim a ich použitie na fakturačné účely a ďalšie úkony spojené so spracovaním objednávky alebo úkony spojené s poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov. Predávajúci OLIN TRAVEL s.r.o., je oprávnený spracúvať osobné údaje , len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na spracovanie Objednávky alebo dodanie objednanej Služby. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky potrebné k čo najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Predávajúci v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Kupujúcemu ako dotknutej osobe nasledovné informácie: Identifikačné údaje Predávajúceho: Dolnozoborská 9/1, 949 01 Nitra, prevádzka : Štefánikova 74/50 , 94901 Nitra . Predávajúceho je možné kontaktovať na emailovej adrese omdekor@omdekor.sk alebo telefonicky na čísle: +421 903 645 101 Zodpovedná osoba: Oľga Mistríková Predávajúci uchováva osobné údaje na dobu neurčitú. Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov Kupujúcim je potrebné pre uzavretie Zmluvy alebo poskytnutie Služby. Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho: Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva 1.Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám. 2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak: 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, 2. dotknutá osoba odvolá súhlas písomne, alebo mailom, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, 4. ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 6. ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov, 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 3. Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. 5.Na základe čl. 19 GDPR je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov. 6.Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. 7.Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. 8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. 9.Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. Poskytnutie informácií dotknutej osobe 1. Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. 2. Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do 30 dní od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. 3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Predávajúci bezodplatne. 4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia. KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV K VÝROBKOM CHALK PAINT Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami potvrdzuje, že sa oboznámil s kartami bezpečnostných údajov k výrobkom Chakl Paint. Karty bezpečnostných údajov sú k nahliadnutiu na Prevádzke Predávajúceho a sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok. Karty bezpečnostných údajov sú k nahliadnutiu aj na https://omdekor.sk/bezpečnostnécertifikáty Súhrn : OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom  Dolnozoborská 9/1, 949 01 Nitra, prevádzka : Štefánikova 74/50 , 94901 Nitra spracováva poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, prípadne do odvolania súhlasu daného klienta. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne listom zaslaným na sídlo OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Dolnozoborská 9/1, 949 01 Nitra, prevádzka : Štefánikova 74/50 , 94901 Nitra alebo e-mailom odvolať. OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Dolnozoborská 9/1, 949 01 Nitra, prevádzka : Štefánikova 74/50 , 94901 Nitra prehlasuje, že všetky osobné údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu k zlepšeniu svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom OLIN TRAVEL s. r.o.. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt ako OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Dolnozoborská 9/1, 949 01 Nitra, prevádzka : Štefánikova 74/50 , 94901 Nitra , bude tomu tak iba za účelom zlepšovania služieb a obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje predávať inej osobe. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (odoslanie objednávky , dobierka). Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvláštneho zákona. Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Dolnozoborská 9/1, 949 01 Nitra, prevádzka : Štefánikova 74/50 , 94901 Nitra .Podľa zákona má klient kedykoľvek právo písomne požiadať OLIN TRAVEL s. r. o. o poskytnutí informácií o tom, aké osobné údaje týkajúce sa klienta OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Dolnozoborská 9/1, 949 01 Nitra, prevádzka : Štefánikova 74/50 , 94901 Nitra spracováva. Každý, kto pri kúpe tovaru alebo výrobku vystupuje ako spotrebiteľ/ Kupujúci, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov nájdete TU : https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne vzniknutý spor, nájde spotrebiteľ na webovej stránke Ministerstva hospodárstva:
https://www.mhsr.sk/obchod/ochranaspotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zozn...