SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
• Zásady spracovania osobných údajov
Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) poskytnuté pri využívaní tohto
serveru a služieb Mariana Šebová , so sídlom Attilova 944/5A, 95101Nitrianske Hrnčiarovce ,
prevádzka : Štefánikova 74/50, 94901 Nitra IČO:40080862, DIČ:1070974982, ( ďalej len Predávajúci) sú osobnými údajmi v zmysle ustanovenia čl. 6
bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).
Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo
sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom
základe, ktorým je spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na plnenie Zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je Kupujúci. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie,
uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Predávajúcim a ich použitie na fakturačné účely
a ďalšie úkony spojené so spracovaním objednávky alebo úkony spojené s poskytovanou
Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Kupujúcim (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a
pod.). Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo
neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
Predávajúci Mariana Šebová, je oprávnený spracúvať osobné údaje , len na základe
predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Kupujúcim dobrovoľne a na vopred stanovený účel,
rozsah a dobu. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie
súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Predávajúcemu.
Predávajúci sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na
spracovanie Objednávky alebo dodanie objednanej Služby. Osobné údaje nie sú poskytované
žiadnym tretím osobám.
Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o
ochrane osobných údajov.
Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky kroky potrebné k čo najvyššiemu zabezpečeniu
osobných údajov
Predávajúci v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Kupujúcemu ako dotknutej
osobe nasledovné informácie:
Identifikačné údaje Predávajúceho: Sídlo : Attilova 944/5A, 95101Nitrianske Hrnčiarovce , prevádzka : Štefánikova 74/50, 94901 Nitra . Predávajúceho je možné kontaktovať na emailovej
adrese omdekor@omdekor.sk alebo telefonicky na čísle: +421 907 387 799
Zodpovedná osoba: Mariana Šebová
Predávajúci uchováva osobné údaje na dobu neurčitú.
Kupujúci má právo požadovať od Predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa
dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov
alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov,
ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov Kupujúcim je potrebné pre uzavretie Zmluvy alebo poskytnutie
Služby.
Informácie o právach dotknutej osoby – Kupujúceho:
Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Kupujúci) má v zmysle ustanovenia čl. 15
až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva
1.Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR :
Dotknutá osoba má právo získať od Predávajúceho potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a
k informáciám.
2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to,
aby Predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov.
3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby
Predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá
osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
2. dotknutá osoba odvolá súhlas písomne, alebo mailom, na základe ktorého sa
spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre
spracúvanie osobných údajov,
3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené
dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie
osobných údajov na účel priameho marketingu,
4. ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných
údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská
republika viazaná,
6. ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba
má právo na to, aby Predávajúci obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia
umožňujúceho Predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov,
2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
3. Predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane Predávajúceho prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
dotknutej osoby.Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je
Predávajúci povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania
osobných údajov zrušené.
5.Na základe čl. 19 GDPR je Predávajúci v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný
informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým oznámil opravu osobných údajov,
vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
6.Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Predávajúcemu, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto
osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
7.Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má
právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej
situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že
spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Predávajúceho alebo tretej strany,
vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať
osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov,
ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie
právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa
jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s
priamym marketingom.
8. Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo
rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov
vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne
ovplyvňujú.
9.Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Predávajúci bez zbytočného
odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných
údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
Poskytnutie informácií dotknutej osobe
1. Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa
čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej
osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej
podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá
osoba, informácie môže Predávajúci poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju
totožnosť iným spôsobom. Predávajúci je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR
povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
2. Predávajúci je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do 30 dní od
doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Predávajúci v odôvodnených prípadoch s ohľadom
na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane.
Predávajúci je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného
mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Predávajúci bezodplatne.
4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej
opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci
administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci
administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci
administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na
základe žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby
O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane
osobných údajov Predávajúci informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel
obmedzenia.
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV K
VÝROBKOM CHALK PAINT
Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami potvrdzuje, že sa oboznámil
s kartami bezpečnostných údajov k výrobkom Chakl Paint. Karty bezpečnostných údajov sú k
nahliadnutiu na Prevádzke Predávajúceho a sú súčasťou všeobecných obchodných
podmienok.
Karty bezpečnostných údajov sú k nahliadnutiu aj na https://omdekor.sk/bezpečnostnécertifikáty
Súhrn :
Mariana Šebová , Attilova 944/5A, 95101Nitrianske Hrnčiarovce, prevádzka :
Štefánikova 74/50, 94901 Nitra spracováva poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú,
prípadne do odvolania súhlasu daného klienta. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne
listom zaslaným na sídlo Mariana Šebová , Attilova 944/5A, 95101Nitrianske Hrnčiarovce
prevádzka : Štefánikova 74/50, 94901 Nitra alebo e-mailom odvolať.
Mariana Šebová , Attilova 944/5A, 95101Nitrianske Hrnčiarovce, prevádzka :
Štefánikova 74/50, 94901 Nitra prehlasuje, že všetky osobné údaje považuje za vysoko
dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu k zlepšeniu svojich služieb a k obchodným a
marketingovým účelom Mariana Šebová , Attilova 944/5A, 95101Nitrianske Hrnčiarovce Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať
prístup iný subjekt ako Mariana Šebová , Attilova 944/5A, 95101Nitrianske Hrnčiarovce,
prevádzka : Štefánikova 74/50, 94901 Nitra, bude tomu tak iba za účelom zlepšovania
služieb a obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje
predávať inej osobe.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné
pre uzatvorenie niektorých služieb (odoslanie objednávky , dobierka).
Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvláštneho zákona.
Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve Mariana Šebová , Attilova 944/5A, 95101Nitrianske Hrnčiarovce, prevádzka : Štefánikova 74/50, 94901
Nitra . Podľa zákona má klient kedykoľvek právo písomne požiadať Mariana Šebová , Attilova 944/5A, 95101Nitrianske Hrnčiarovce
o. o poskytnutí informácií o tom, aké osobné údaje týkajúce sa klienta Mariana Šebová , Attilova 944/5A, 95101Nitrianske Hrnčiarovce, prevádzka : Štefánikova 74/50, 94901
Nitra spracováva.
Každý, kto pri kúpe tovaru alebo výrobku vystupuje ako spotrebiteľ/ Kupujúci, má právo
obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia
sporov. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske
spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo
telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie
jeho sporu.
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov nájdete TU :
https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne vzniknutý spor, nájde spotrebiteľ na
webovej stránke Ministerstva hospodárstva: https://www.mhsr.sk/obchod/ochranaspotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zozn...