Zásady ochrany a spracovanie osobných údajov

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
• Zásady spracovavania osobných údajov
Niektoré údaje (predovšetkým meno, priezvisko, bydlisko) poskytnuté pri využívaní tohto serveru a služieb OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Štefánkova 53, 949 01 Nitra sú osobnými údajmi podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov. OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Štefánkova 53, 949 01 Nitra si uvedomuje dôvernosť osobných údajov a prehlasuje, že s nimi bude nakladať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Štefánkova 53, 949 01 Nitra spracováva poskytnuté osobné údaje po dobu neurčitú, prípadne do odvolania súhlasu daného klienta. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne listom zaslaným na sídlo OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Štefánkova 53, 949 01 Nitra alebo e-mailom odvolať.
OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Štefánkova 53, 949 01 Nitra prehlasuje, že všetky osobné údaje považuje za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu svojich služieb a k obchodným a marketingovým účelom OLIN TRAVEL s. r.o.. Pokiaľ bude k Vašim osobným údajom mať prístup iný subjekt ako OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Štefánkova 53, 949 01 Nitra ., bude tomu tak iba za účelom zlepšovania služieb a obchodným a marketingovým účelom, pričom takýto iný subjekt nesmie údaje predávať inej osobe.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Niektoré údaje budú spracované i na základe zvláštneho zákona a ich poskytnutie je povinné pre uzatvorenie niektorých služieb (odoslanie objednávky , dobierka).
Ďalšie spracovanie prebieha iba na základe zvláštneho zákona.
Vaše osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri vo vlastníctve OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Štefánkova 53, 949 01 Nitra. Podľa zákona má klient kedykoľvek právo písomne požiadať OLIN TRAVEL s. r. o. o poskytnutí informácií o tom, aké osobné údaje týkajúce sa klienta OLIN TRAVEL s. r. o., so sídlom Štefánkova 53, 949 01 Nitra spracováva.
Každý, kto pri kúpe tovaru alebo výrobku vystupuje ako spotrebiteľ, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené riešiť alternatívne vzniknutý spor, nájde spotrebiteľ na webovej stránke Ministerstva hospodárstva: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s